หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบุคลากร
ติดต่อกองคลัง
ข่าวสารภายในกองคลัง
หนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก
คำสังกองคลัง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบต่าง ๆ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
KM
หนังสือเวียนกองคลัง
ข่าวสารและกิจกรรม
Webboard
ปฏิทินกิจกรรม
download เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรม
ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมา


ฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.