หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ภารกิจกลุ่มงาน / ฝ่าย
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สกม.
KM
ปฏิทินกิจกรรม
ห้องสมุด
Link ที่น่าสนใจ
Webboard
ติดต่อเรา
แผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา
รัฐสภา
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา

สำนักกฎหมาย  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  กำหนดจะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา" ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2554 ณ ห้องฝึกอบรมสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ฯ อาคาร ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. แนวทางและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.