หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สวัสดิการ
KM
ข่าวสารและกิจกรรม
ระเบียบต่าง ๆ
ข่าวรับสมัคร
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์
ยส.
แสดงความคิดเห็น
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปจำนวนบุคลากร
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

สินค้าสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
Download เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :  คน

 
ข่าวสารและกิจกรรม
การแต่งเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑


กฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์
เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม
รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์
รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.