หน้าหลัก
ภารกิจของหน่วยงาน
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
Webboard
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือกระบวนการสนับสนุน


คู่มือการเบิกจ่ายเงินตามสัญญายืมเงิน
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
คู่มือกระบวนการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยฯ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
คู่มือการจัดสวัสดิการอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คู่มือการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.