หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
หลักสูตร ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
Webboard
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรม
KM/หนังสือเวียน

ทำเนียบวิทยากร  เล่ม  ๑
SMART WIN  ทีมพลังงาน สพบ.  ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
Knowledge Management
เมลกระทรวงยุติธรรม
กรมบัญชีกลาง
มติคณะรัฐมนตรี
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

 
          กระทรวงยุติธรรมอนุมัติให้สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  ๖  ครั้ง  ดังนี้
ครั้ง  ๑  หลักสูตร  ผู้ใช้ระบบการใช้งานระบบบริหารจัดการประชุม  อบรม  สัมมนา  และนัดหมายผู้บริหาร
วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น  ๒๗
          
              ครั้งที่  ๒  หลักสูตร  E-  Mail  และ  Internet    จำนวน  ๘  รุ่น  ดังนี้
              
              รุ่นที่  ๑  และรุ่นที่  ๒  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒    ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
              รุ่นที่  ๓  และรุ่นที่  ๔  วันที่  ๑๘  ธันวาคม๒๕๕๒ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
              รุ่นที่ ๕  และรุ่นที่  ๖  วันที่  ๑๑  มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
              รุ่นที่  ๗ และรุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
            ครั้งที่  ๓  หลักสูตร  ผู้ใช้การใช้งานระบบการลา Electronic วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
            ครั้งที่ ๔ หลักสูตร  การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eDoc ด้วย Adobe Acrobat ๙ Professional วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๒๗
            ครั้งที่ ๕ หลักสูตร ผู้ใช้ระบบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบ Bar Code วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น
 ๒๗
welcome

โครงการ
กำหนดการ


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.