หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
หลักสูตร ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย
Webboard
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรม
KM/หนังสือเวียน

ทำเนียบวิทยากร  เล่ม  ๑
SMART WIN  ทีมพลังงาน สพบ.  ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
Knowledge Management
เมลกระทรวงยุติธรรม
กรมบัญชีกลาง
มติคณะรัฐมนตรี
 
KM/หนังสือเวียน
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

enter1


ระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.