คำชี้แจง

แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจำนวน 15 ระบบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
  1. 1. เพศ
  2. 2. ระดับการศึกษา
  3. 3. ประเภทบุคลากร
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กรุณาเลือกระบบที่ท่านใช้งาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ระบบ)
screenshort-1
screenshort-2
screenshort-3
screenshort-4
screenshort-5
screenshort-6
screenshort-7
screenshort-8
screenshort-9
screenshort-10
screenshort-11
screenshort-12
screenshort-13
screenshort-14
screenshort-15