กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.เตรียมการเข้าร่วมประชุม UNGASS ๒๐๑๖

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติดโลกพ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ UNGASS ๒๐๑๖ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความร่วมมือกันระหว่างประเทศระดับอนุภูมิภาค

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกไพลบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะสำหรับเตรียมการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nation General Assembly Special Session ๒๐๑๖ – UNGASS ๒๐๑๖) โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือด้านสารัตถะในการพิจารณาเนื้อหาสาระถ้อยแถลง ของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อเตรียมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก พ.ศ. ๒๕๕๙ (United Nation General Assembly Special Session ๒๐๑๖ – UNGASS ๒๐๑๖) ในระหว่างการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) สมัยที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยในเนื้อหาสาระของถ้อยแถลงฯ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การกล่าวถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าด้วยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีความสมดุลและครอบคลุม รวมถึงการตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน ได้แก่ การลดอุปสงค์-อุปทานยาเสพติด และความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนที่ ๒ การยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกตามแนวทางปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ Safe MeKong Project และส่วนที่ ๓ การแสดงความพร้อมของรัฐบาลไทยในการเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development – AD) เพื่อเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS ๒๐๑๖ ซึ่งยกร่างขึ้นโดยคณะกรรมการของ CND ที่ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS Board for consideration by tho CND) ประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ
            ๑. การลดอุปสงค์ยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องการป้องกันและการบำบัดรักษา รวมไปถึงปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆ
            ๒. มาตรการลดอุปทานยาเสพติด การควบคุมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการฟอกเงินและการส่งเสริมความร่วมมือตามกระบวนการยุติธรรม
            ๓. ยาเสพติดกับความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เด็ก เยาวชน สัตว์และชุมชน
            ๔. ยาเสพติดกับความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ภัยคุกคาม และความเป็นจริงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงอนุสัญญาด้านยาเสพติด ทั้ง ๓ ฉบับ
            ๕. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักการร่วมกันและแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันและความร่วมมือระหว่างประเทศ
            ๖. ด้านการพัฒนาทางเลือก ความร่วมมือระดับภูมิภาค ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในการดำเนินนโยบาย แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การพัฒนานำ มีการรวมประเด็นของเศรษฐกิจและสังคม

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบในเนื้อหาของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS ๒๐๑๖ พร้อมทั้งแสดงความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุม UNGASS ๒๐๑๖ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

 

 

Read 1047 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1