กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรมไทย” จับมือ “ยุติธรรมเวียดนาม” พัฒนากฎหมาย พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

กระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานพร้อมสร้างเครือข่ายด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายของทั้งสองประเทศ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วย H.E. Mr. Ha Hung Cuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานในพิธีลง
นามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ       
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในช่วงของการวาง
รากฐานความยุติธรรมสู่ชุมชนโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนในทุกพื้นที่จะต้องได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะประสานความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
รวมทั้งร่วมกันพัฒนาข้อกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม       
        ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในหลายๆ 
เรื่อง เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการยุติธรรมสู่ชุมชน จึงมีความหวังว่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการทำงานของกิจการ
ด้านความยุติธรรม เพื่อนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของเวียดนามให้ดีขึ้น พร้อมกล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้
ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยและเวียดนามจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อกฎหมายอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศต่อไป       
        สำหรับการลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้กำหนดขอบเขตของความร่วมมือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย       
        - การศึกษาการดำเนินงานของคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึง
แนว
ทางในการพัฒนาการบังคับคดีทางแพ่ง แนวทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
ในระดับท้องถิ่น       
        - ความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและบุคลากร เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยด้านกฎหมาย เป็นต้น       
        - การแลกเปลี่ยนเอกสารวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและบทความต่างๆ
       
        - การร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านกฎหมายของทั้งสองประเทศในทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติภายใต้กรอบ
ของอาเซียน       
        นอกจากนี้ ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ
ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน
กระบวนการยุติธรรม อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศ ดังนี้       
        - ศึกษาดูงานศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม ภายหลังจากศาล
แยกการทำงานออกจากกระทรวงยุติธรรม       
        - ศึกษาดูงานสำนักงานอัยการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบอาเซียนทางด้าน
กฎหมายและคดีอาญา               
        - ศึกษาดูงานสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยได้เข้าศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะนำไปเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้กับการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศเวียดนาม       
        - ศึกษาดูงานเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาโครงสร้างขององค์กรและเรียนรู้การผลิตบุคลากรด้านงาน
ยุติธรรม ตลอดจนเยี่ยมชมการเรียน การสอนของผู้เข้าอบรมศึกษากฎหมาย       
        - ศึกษาดูงานกรมบังคับคดี เพื่อเยี่ยมชมระบบโครงสร้างและข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีทางแพ่งและคดีล้มละลายของ
ประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
ของกรมบังคับคดี       
        - ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านระบบการศึกษางาน
ยุติธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันเข้าศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม (กระบวนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ) กรมบังคับคดี (กระบวนการบังคับคดีทางแพ่ง) 
และเนติบัณฑิตยสภา (หลักสูตรการเรียนการสอน)       
        ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๙
และจะครบรอบ ๔๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ โดยในปัจจุบันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับที่ดีมาก มีการไปมาหาสู่ระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้มีการลงนามความร่วมมือเรื่อง ความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

***********************************

 

Read 675 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1