กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

ระทรวงยุติธรรมร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นมืออาชีพในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และเสริมสร้างแนวคิดด้านการวิจัยทางกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมให้มีศักยภาพในการผลักดันผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมจะใช้เวลาในการฝึกอบรม ๙๐ ชั่วโมง (๑๕ วันทำการ) โดยแบ่งการอบรมเป็น ๕ หมวดวิชา ประกอบด้วย ๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ ๒) ความสำคัญของงานวิจัยกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๓) การจัดทำรายงานทางวิชาการ (ข้อเสนอโครงการวิจัย) ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๕) พิธีการและกิจการมกลุ่มสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านผลงานการวิจัยและมีประสบการณ์เฉพาะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยในภาพรวม รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการจัดทำและบริหารชุดโครงการวิจัย ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

                    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม เป็นโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนและการกระจายข่าวสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ หากข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ผ่านการกลั่นกรองตามหลักวิชาการอาจส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งยากต่อการแก้ไขได้ จึงอยากให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้ที่ค้นหารวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้มีการเผแพร่ที่จะส่งผลต่อการวางแผนการแก้ไขและพัฒนาต่อไป จึงถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลจากการวิจัยของท่านไปอ้างอิงหรือประกอบการพิจารณาดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้ และหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ทุกท่านจะใช้เวลาในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

Read 785 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1