กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

กระทรวงยุติธรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน

        เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด
งานสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) Mr.Terutoshi Yamashita 
ผู้อำนวยการสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน/ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของอาเซียน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย เข้าร่วมงานฯ ณ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๕ อาคารจีพีเอฟ (บี) กรุงเทพฯ     

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดทิศทาง รูปแบบ
การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างสังคมแห่ง
ความปลอดภัยให้กับประเทศชาติในอาเซียน ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่
ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่รับหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงปรับทัศนคติให้ผู้กระทำผิดไม่กลับไป
ทำความผิดซ้ำ ยังไม่มีมาตรฐานและไม่สามารถรองรับปริมาณผู้กระทำผิดได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้านบุคลากรและสถานที่ แต่ก็พบว่าบุคลากรที่มาจากหน่วยงาน
เหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการบำบัดที่ถูกต้อง 
ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาฟื้นฟูผู้กระทำผิดจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ถือเป็นวาระสำคัญและ
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเร่งปรับปรุงคุณภาพและจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูฯ โดยเน้นการบำบัดรักษาในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเรา
ได้จูงใจให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแบบสมัครใจมากขึ้น โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านติดตามดูแล นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้านการฟื้นฟูฯ 
ให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพราะเราถือว่าผู้กระทำผิดทุกคนเป็นทรัพยากรมีค่าที่เราไม่ควรทอดทิ้ง 
เราเชื่อมั่นว่าคนทุกคนไม่มีใครอยากกระทำผิด แต่เป็นเพราะความเหลื่อมล้ำในสังคมที่บีบบังคับให้ต้องทำความผิดนั้น ดังนั้น 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้ดีขึ้น เช่น การฝึกฝนทักษะอาชีพ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถลดการกระทำผิดซ้ำ
และสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กระทรวงยุติธรรมได้เร่งดำเนินการพัฒนาข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
ประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งจะเป็นกลไกกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงมาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้มีคุณภาพ 

        ทั้งนี้ งานสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔
มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ในการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำผิดของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน
และการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของประเทศอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดในยุโรปมาให้การบรรยาย และนอกเหนือจากการเสวนาและการบรรยายแล้ว คณะผู้เข้าร่วมงานยังได้
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชม
การทำงานของศูนย์บำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้กระทำผิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน

***********************************


 

Read 519 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 0
  • 7