กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีพันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ ซึ่งในการดำเนินงานจะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีหน้าที่การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ เจ้าหนี้ ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่พึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่เป็นต้นเหตุในการถูกเอารัดเอาเปรียบฉ้อฉลหลอกลวงด้วยการทำนิติกรรมอำพราง หรือการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องชำระหนี้เกินกว่าความเป็นจริง

            สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอการวางแนวทางยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยที่ประชุมได้วางแนวทางยุทธ์ศาสตร์ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ คือ การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และกำหนดแผนงานออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความยุติธรรม ด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน และด้านการปราบปราม ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือด้านทนายความ และการบูรณาการส่งต่อด้านการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง

 

Read 710 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1