กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน เตรียมความพร้อมตอบแบบสอบถามจัดอันดับการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

         กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีจัดการประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินการตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
พร้อมชี้แจงรายละเอียดที่ถูกต้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความพร้อมและสามารถ
ตอบแบบสอบถามของธนาคารโลกได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินการ
ตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในด้านการบังคับให้เป็น
ไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) เพื่อพิจารณา
ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก ประจำปี 2017 อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถตอบแบบสอบถามได้มีความสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2
ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน
และนักลงทุนทั้งภายในและชาวต่างชาติ รวมถึงพยายามกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ ในลักษณะ
บูรณาการเพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคเอกชน
และหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการการประเมินการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก แต่เมื่อผลการจัดอันดับดังกล่าวถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ภายใต้การสำรวจใน ๑๐ ตัวชี้วัด โดยกรมบังคับคดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ๒
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งประเทศไทย ได้อันดับที่ ๕๗ ของโลก และตัวชี้วัดที่
๑๐ การแก้ไขปัญหาล้มละลาย ได้อันดับที่ ๔๙ ของโลก ล่าสุดได้มอบหมายให้อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะ เดินทาง
ไปยังธนาคารโลกเพื่อทำการศึกษาถึงกฎเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผล ไม่ใช่เพื่อต้องการคะแนนประเมินเพิ่มเติม
แต่เพื่อรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป
         นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า จากการประเมินผลในปีที่ผ่านมาของธนาคารโลกนั้น
กรมบังคับคดีมีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงแบบสอบถามที่
ธนาคารโลกใช้อาจมีคำถามไม่สอดคล้อง และครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริงซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้ โดยในเบื้องต้นกรมบังคับคดีได้นำข้อสังเกตดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบนำเสนอต่อธนาคารโลกแล้ว
         ทั้งนี้ ตัวชี้วัดว่าด้วยการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงจะทำการสำรวจประสิทธิภาพของระบบศาลในการแก้ไข
ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ โดยการวัดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งจะมุ่งเน้น
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบศาลในภาพรวม ระดับของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในระบบศาล การมี
กลไกแก้ไขข้อพิพาททางเลือกและการมีระบบการบริหารจัดการสำนวนคดี สำหรับตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การล้มละลาย จะพิจารณาจากระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์จากการบังคับคดีล้มละลาย และการบังคับชำระหนี้
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจภายในประเทศ รวมทั้งความแข็งแกร่งของโครงสร้างกฎหมายล้มละลาย เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการคดีล้มละลาย โดยวัดจากจำนวนเงินในการแบ่งชำระหนี้ และเพื่อประเมิน
ความมีคุณภาพของกฎหมายล้มละลาย ซึ่งทดสอบว่ากฎหมายได้บัญญัติถึงวิธีปฏิบัติที่ดีงามตามที่นานาประเทศ
ให้การยอมรับหรือไม่
         อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตอบแบบสอบถาม
ตามตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ของกรอบความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี ๒๐๑๗ ภายใน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมบังคับคดีรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เผยแพร่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งให้เตรียมการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกับผู้แทนของธนาคารโลกซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาประเมินผลดังกล่าว
ในประเทศไทยประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙

************************************************************************************

Read 536 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1