กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
รมว.ยธ.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายด้านยาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พร้อมจัดสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) เพื่อมุ่งสู่กระบวนการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูให้สามารถนำกลับคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายด้านยาเสพติดแก่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

          พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่า ผู้ติดยาเสพติดที่รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ผ่านจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วมีการหวนกลับไปเสพซ้ำอีก จึงได้มอบนโยบายในการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถึงแม้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติจะมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำหน้าที่ในการบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดอยู่แล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนกลางของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจึงได้พัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) ควบคู่ไปกับแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟู อีกทั้งขอให้ผลักดันโครงการและแผนงานดำเนินงานต่างๆ ให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรม และนำพวกเขาเหล่านี้กลับคืนสู่ครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป    

          ภายหลังจากการมอบนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนั้น คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้ร่วมประชุมและหารือเพื่อรับทราบประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นชอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต นายพิศิษฐ์ วิริยสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตใหม่ และนายสุนทร สุนทรธาราวงศ์ ประธานมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งหารือเรื่องการดำเนินงานสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึ่งถาวร) ในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครองและกรมการแพทย์ โดยสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ จะต้องมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและได้รับงบประมาณต่อเนื่อง 2. มีบุคลากรปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่อง 3. มีเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติประจำสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 4. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ และ 5. มีการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้จัดสรรบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ โดยดำเนินการจัดอบรมพนักงานคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน  ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว นอกจากนี้ได้มีการติดตามประเมินผลสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งได้รายงานความคืบหน้าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป                    


 

Read 860 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1