กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม วางแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร อันจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อหารือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้แล้วที่ประชุมฯ  ยังได้พิจารณานโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑.นโยบายด้านผู้บริหาร โดยจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความโปร่งใส ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ๒.นโยบาย      ด้านการเปิดเผย มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้บริการผู้รับบริการและประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.นโยบาย ด้านการใช้ดุลยพินิจ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานและ ๔.นโยบายด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป     

 

Read 829 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 0
  • 7