กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. เตรียมความพร้อมประกาศใช้ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทรวงยุติธรรม เปิดเวทีรับฟังการวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติหลักรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗ ฉบับ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ต่อไป

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติหลักรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างอนุบัญญัติฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป อันจะส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้าสู่ความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมฯ ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในด้านการปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ข้อ ๑๑.๕ โดยกำหนดให้ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวในภาครัฐไม่สามารถดำเนินการรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวให้ปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจให้กับผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงาน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนเงินหรือค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการประชุมวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติในครั้งนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการพลิกกระบวนการยุติธรรมไทยให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง  

          ทั้งนี้ การวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติหลักรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้แบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติฯ จำนวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. .... ๒) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. .... ๓) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ๔) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. .... ๕) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ๖) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... และ ๗) ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม


 

 


 

Read 830 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1