กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “ข้าราชการที่ดี”

      กระทรวงยุติธรรม จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทาง
การประพฤติตนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อันจะนำไปสู่การเป็นข้าราชการ
ที่ดีของประชาชน

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเรียนรู้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
โดยมีข้าราชการเข้ารับ
การอบรม จำนวน ๔๑ คน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ 
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม
ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
เพราะกระทรวงยุติธรรมได้ปรับโครงสร้างการทำงานจากระบบศาลยุติธรรมมาเป็นการบริหารงาน
เพื่ออำนวยความ
ยุติธรรมสู่ประชาชน ดังนั้น บุคลากรจึงถือเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
และไม่ว่าจะดำรงอยู่ตำแหน่ง
ใดก็ตามจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถอยู่เสมอ รวมถึงต้อง
มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เป็น
ข้าราชการที่ดีและมีการทำงานอย่างเห็นสัมฤทธิผล
       
         การอบรมในครั้งนี้ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ชั้นดีและเป็นต้นแบบการดำรงชีวิตของคนได้ทุกวิชาชีพมาอบรมให้กับข้าราชการที่
เข้าร่วมโครงการ
จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านพยายามเรียนรู้ให้เต็มที่และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การทำงานกับหน่วยงาน
ของตนเอง ทั้งนี้ ข้าราชการที่ดีควรคำนึงถึงหลักการปฏิบัติงานโดยยึดหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
๑.มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ๒.ไม่เลือกปฏิบัติ
และให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเทียม และ ๓.ทำงานให้เห็นสัมฤทธิผลและเป็นรูปธรรม 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวฯ       
         สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กับส่วนราชการ ๑๙ แห่ง เพื่อพัฒนาข้าราชการให้ประพฤติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกระทรวง
นำร่องจึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้
ให้มีความทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ วิชาย่อย ได้แก่ วิชาครองตน วิชาครองงาน และวิชา
ครองคน รวมถึงมีการศึกษา
ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้
ข้าราชการได้เรียนรู้แนวทาง
การทำงานจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทั้งนี้ ระหว่างการฝึกอบรมจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่แนวคิด
ใหม่ในการทำงานที่เน้นประโยชน์
ส่วนรวมดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเป็นต้นแบบแก่ปวงชน
ชาวไทยเสมอมา

*************************

 

Read 639 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1