กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ผู้แทน UNDP ศึกษากระบวนการฟื้นฟูเยาวชน "บ้านกาญจนา" กระทรวงยุติธรรม

        กระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนจากสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการแก้ไข
ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกัน
การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสำหรับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในสถานคุมขังเสนอต่อองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร 
รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน นำคณะผู้แทนจากสำนักงานภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme : UNDP) เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานกระบวนการแก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม โดยมีนางทิชา 
ณ นคร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ให้การต้อนรับ
        รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยาเยาวชนหลังคำพิพากษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกเข้ามาบริหารองค์กรร่วมกับภาคราชการในลักษณะสถานควบคุมระบบเปิด กล่าวคือสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ทัณฑสถานเด็กแต่เป็นที่
พักพิงชั่วคราวของเด็กที่ก้าวพลาด เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกำหนดกติกาหรือสิทธิประโยชน์ รวมถึงบทลงโทษ 
ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะไม่มีรั้วสูงกำแพงกั้นเหมือนกับสถานควบคุมแห่งอื่น แต่จะล้อมรั้วด้วยใจ งดใช้ความรุนแรงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ 
คำพูด และสายตา เน้นการใช้ความสัมพันธ์ในแนวราบ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่สวมใส่เครื่องแบบของทางราชการ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงอำนาจ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด เมื่อสามารถลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับเด็กและเยาวชนลงได้ 
ก็จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้น โดยส่วนตัวเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว หากอยู่ในสถานที่ดี มีบริบทแวดล้อมที่ดีก็จะสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีได้ ซึ่งกระบวนการ
สำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือกระบวนการผลิตซ้ำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม จนกลับกลายเป็นค่านิยมสำหรับ
ตัวเขาเอง โดยเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวข้างต้นสามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนและสถาบันศึกษาซึ่งมีความหลากหลายได้
        ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า การบริหารงานและการดำเนินงานของ
บ้านกาญจนาภิเษกอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า บ้านกาญจนาภิเษกไม่ใช่คุก เยาวชนไม่ใช่อาชญากรหรือนักโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่
บ้านกาญจนาภิเษก คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด เป็นบ้านแห่งโอกาสของเยาวชน เปลี่ยนชีวิตของเด็กต้องโทษให้กลาย
เป็นคนดีของสังคม มีเป้าหมายเพื่อเข้าใจ เข้าถึงผู้เสียหายหรือเหยื่อ เยียวยาวัยรุ่นที่ก้าวพลาด เพื่อกลับสู่ครอบครัว และสังคมอย่างผู้มีพลัง 
ไม่ใช่ภาระ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์เด็ก บนหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมในบ้านกาญจนาภิเษกจะแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้
        ๑) การเรียนหนังสือโดยระบบการศึกษานอกโรงเรียน ในสัดส่วน ๒๕% ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พุทธมณฑล
ศาลายา 
        ๒) การเรียนอาชีพ ในสัดส่วน ๒๕% เช่น เบเกอรี่ ขนมไทย ขับรถยนต์ บาติก กรอบรูปวิทยาศาสตร์ สกรีนเสื้อ ฯลฯ 
        และ ๓) การเรียนชีวิต หรือการพัฒนาทักษะชีวิต ในสัดส่วน ๕๐% ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในรูปแบบการวิเคราะห์
ข่าว บทความ บทกวี 
คำสอน ภาพยนตร์ รวมถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิต - สิทธิทางเพศ เพื่อให้ทุกคนเคารพและไม่ก้าวล่วงในสิทธิของผู้อื่น
โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่
การร่วมคิดจนถึงการร่วมตัดสินใจ เนื่องจากเชื่อว่าทุกการตัดสินใจผูกพันกับชีวิต ซึ่งเยาวชนจะต้อง
ตระหนักถึงความจริงดังกล่าว
        สำหรับผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะผู้แทน UNDP จะนำไปศึกษาวิธีการป้องกันการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
สำหรับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในสถานคุมขัง เพื่อนำไปสู่การจัดทำรูปแบบ แนวทางการป้องกันการปฏิบัติต่อกลุ่มคน
ข้ามเพศในที่คุมขัง 
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของกลุ่มหลากหลายทางเพศในแผนสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศต่อไป

********************************************************

 

 

Read 775 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 0
  • 7