กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.กำหนดกรอบการดำเนินงานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

กระทรวงยุติธรรมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ระยะ ๒๐ ปี ใสู่เป้าหมายการเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล   

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ ๒๐ ปี โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเสนอร่างให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายละเอียดของแผนดังกล่าวโดยการเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ล่ะระยะตลอดระยะเวลาของแผนงาน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน ๒๐ ปี พร้อมทั้งให้บูรณาการการทำงานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการประเมินและทบทวนแผนทุก ๕ ปี ด้วย

               สำหรับการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ได้ยกร่างยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดเป็นกรอบเป้าหมายที่จะแล้วเสร็จในรอบระยะ ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ และ ๒๐ ปี และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติฯ ใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านความมั่นคง คือ สังคมมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากยาเสพติด มีระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นและไม่ถูกนำเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) ด้านความมั่งคั่ง คือ ระบบการบังคับคดีและการอนุญาโตตุลาการมีความเป็นพลวัตเชื่อมโยงนานาชาติ มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ๓) ด้านความยั่งยืน คือ ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค สังคมมีความปลอดภัยจากผู้กระทำผิดที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศควบคู่กับการมีธรรมาภิบาลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งมีความเป็นพลวัตเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวบรวมและประมวลร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาและจัดส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

Read 799 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1