กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.ผนึกกำลังภาคีร่วมกำหนดแนวทาง การติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

            กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ด้านการติดตามคนหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

             เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการแจ้ง การจัดเก็บ การรวบรวมและ
การประสานข้อมูลเกี่ยวกับคนหาย
และศพนิรนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีพันตำรวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง 
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

            สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในเรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานด้านการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และระยะเวลาการดำเนินงาน ตามกรอบเวลา
ดำเนินการแบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
            - ระยะที่ ๑ การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
            - ระยะที่ ๒ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ / แต่งตั้งคณะทำงาน (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
            - ระยะที่ ๓ นำเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการแจ้ง การจัดเก็บ การรวบรวม และการประสานข้อมูล
เกี่ยวกับคนหายและศพนิรนาม แก่คณะอนุกรรมการ (ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)
            - ระยะที่ ๔ นำเสนอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการแจ้ง การจัดเก็บ การรวบรวม และการประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
คนหายและศพนิรนาม แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (กรกฎาคม ๒๕๕๙)

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ได้มีมติกำหนดให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่
ประสานงานในการทำแบบฟอร์มคนหายและศพนิรนาม เพื่อรวบรวมข้อมูล
บุคคลสูญหาย และข้อมูลศพนิรนามเป็นศูนย์กลางไว้เพียงที่เดียว
รวมทั้งบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้มีระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

 

Read 688 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 0
  • 7