กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาปัจจัยอันตรายทางการบิน โดยใช้กลไกกฎหมายและการบริหารงานปกครอง

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเวทีหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย  และโคมควัน เพื่อสร้างความปลอดภัยทางการบินของประเทศ

                             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาปัจจัยอันตรายทางการบินโดยกฎหมายและการบริหารงานปกครอง “ปัจจัยอันตรายในส่วนของปัญหาการจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย/โคมควัน” โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                             สืบเนื่องจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปัจจัยอันตรายทางการบิน โดยกฎหมายและการบริหารงานปกครองในส่วนของปัญหาการจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย/โคมควัน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งยังส่งผลกระทบที่รุนแรงและเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งล่าสุดประเทศไทยถูกประกาศสู่สาธารณะว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย ภายใต้โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝ้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง (USOAP-CMA) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) รวมทั้งลดระดับสู่ Category ๒ (ประเทศที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลไม่ได้ให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยต่อสายการบินต่างๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO) ภายใต้โครงการประเมินความปลอดภัยด้านการบินระหว่างประเทศขององค์กรบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA) ซึ่งผลกระทบจากการลดระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นและยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจน แต่ประเทศไทยไม่ควรละเลยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากอาจนำไปสู่การสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยทางการบิน การลดความน่าเชื่อถือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการชนส่งทางอากาศ

                             ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาปัจจัยอันตรายทางการบินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน และจะต้องลงลึกถึงระดับปฏิบัติ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความเข้าในร่วมกันในการนำแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

                             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจัยอันตรายทางการบินโดยกฎหมายและการบริหารงานปกครองในส่วนของปัญหาการจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย และโคมควัน โดยการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการนำไปบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น รวมทั้งกำกับ/ควบคุมการจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย และโคมควันในพื้นที่และระยะสูงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยบั้งไฟ โคมลอย และโคมควัน รวมทั้งตระหนักถึงบทลงโทษทางกฎหมายจากการกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่างแผนปฏิบัติการเร่งด่วนฯ แผนการแก้ไขกฎหมาย และมาตรการใช้บังคับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครอบคลุม เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป

 

*************************

Read 582 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1