กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE

         ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการดำเนินงานในปีถัดไป
อันจะนำไปสู่การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการ
ดำเนินงานในปีถัดไป รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานจากองค์ประธานโครงการฯ อันจะนำไปสู่
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ต่อไป โดยมีพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมว่า
กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ โดยนำแนวทางของโครงการดังกล่าว มาปรับใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด รวมถึง
นักโทษและผู้ถูกคุมความประพฤติ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่าง
ถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเมื่อได้รับการ
ปล่อยตัวไปแล้ว เด็ก เยาวชน ผู้พ้นโทษ และผู้ถูกคุมความประพฤติจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป
         สำหรับผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มีดังนี้ ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๑ แห่ง ในเรือนจำ ทัณฑสถาน จำนวน ๕๐ แห่ง
ในสำนักงานคุมประพฤติ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว) จำนวน ๑๑ แห่ง ๒) พัฒนาแกนนำเยาวชนใน
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถาน และในสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
และจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ ๓) สร้างวิทยากรตัวคูณในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE เพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น และ ๔) บูรณาการโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของกระทรวง
ยุติธรรมตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน 3 กรม ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ เนื่องจากมีความเฉพาะและมีความพิเศษกว่าชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วไป
         ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการออกนิเทศ ส่งเสริมและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒) กำหนดเป้าหมายการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เปิดสถานแรกรับใหม่
โดยกำหนดเพิ่มอีก ๑๗ แห่ง จากเดิม ๕๑ แห่ง รวมเป็น ๖๘ แห่ง ในเรือนจำและทัณฑสถาน กำหนดเพิ่มจาก ๕๐ แห่ง
เป็นจำนวน ๕๕ แห่ง และจะเปิดให้ครอบคุลมทุกเรือนจำ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๑๕ ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในปี ๒๕๖๐ และในสำนักงานคุมประพฤติ กำหนดจัดตั้งเพิ่มเติมอีก จำนวน ๔๐ แห่ง ต่อไป

**************************************************************************************

Read 626 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 0
  • 7