กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. วางแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ

            กระทรวงยุติธรรม เตรียมความพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการของหน่วยงานในสังกัด
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว อย่างเท่าเทียมกัน

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัด กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
การประชุมแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยมีผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม
กระทรวงยุติธรรม ๔ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

            สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
รวมทั้งมีมติให้หน่วยงานราชการเตรียมความพร้อมเรื่องฐานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของประชาชน และจัดทำเป็นระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้
ยังกำหนดให้หน่วยงานที่มีการบริการประชาชน สามารถให้ประชาชนใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวบุคคลแทนสำเนาบัตร
ประชาชนและให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงานดังกล่าว

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการวางแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการ
ให้บริการประชาชน เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
อีกทั้งมุ่งให้บริการประชาชนด้วยความทั่วถึง เท่าเทียม อย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลงานบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บฐานข้อมูลประชาชนทั้งหมด
ในดัชนีตามตัวเลขประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงผ่านระบบ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center :DXC) ไปยังระบบฐานข้อมูลของกระทรวง
มหาดไทยในรูปแบบ Web Service อันจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลการบริการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อเข้ารับบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพต่อไป

Read 803 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1