กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาร่างกฎหมายและอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยพิจารณาร่างกฎหมายพร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์และอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบโนตารีปับลิก
รองรับการทำเอกสารและนิติกรรมให้เป็นมาตรฐานสากล

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กพยช. โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นกฎหมายและแนวทางการดำเนินงานที่น่าสนใจ ดังนี้  

                ๑) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... โดยพัฒนาระบบเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม หรือระบบโนตารี เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและเกิดข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมความคล่องตัวทางการค้ารวมถึงการลงทุนในประเทศ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งโนตารีปับลิก โดยมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม ไปศึกษาถึงผลกระทบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

                 ๒) ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากนานาประเทศมีกระแสแนวคิดในการยกเลิกโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะนโยบายการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้สั่งการโดยมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเร่งดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินงานดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วนมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้คงโทษประหารชีวิตไว้ แต่ควรมีการปรับการลงโทษให้เหมาะสม

                 ๓) แนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการขายฝากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเกิดจากปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนรัฐบาลได้ รัฐจึงควรพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ โดยจัดให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมของเกษตรกร ทั้งนี้ เห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญ จึงขอให้ศึกษาข้อมูลจากหลายฝ่ายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

Read 1026 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กันยายน 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1