กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
"ยุติธรรม" ร่วมจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

         กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ๘๑,๙๐๕ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมใช้กลไกประชารัฐบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนและแนวทางการสร้างหมูบ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
ยกร่างแผนดังกล่าว โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายณรงค์ รัตนานุกูล
เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกสำนักเลขา
ธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
         รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต จึงจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่ ได้แก่ อำเภอ/เขต
เป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้บังเกิดผลภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
และผู้มีผลประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 81,905 แห่ง ทั่วประเทศ โดยให้มีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจและเข้าร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา สามารถดำเนินการแก้ไข
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในทุกส่วนราชการ เข้าใจปัญหา
ที่แท้จริงและลงพื้นที่เป็นระยะ รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผล และให้นำผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหา
ในการดำเนินงานดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ต่อไป
         อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย ดังนี้ ๑) กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้นั้น ก่อนเสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาเสนอ หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ และ ๒) กรณีปล่อย
ปละละเลยด้านปราบปราม
ยาเสพติด ให้ ผอ.ศอ.ปส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัด
ดำเนินการและรายงานภายใน ๓๐ วัน 
ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณา
เสนอ หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ทั้งนี้ จะนำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป

**********************************************************************

Read 717 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0