กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
รมว.ยุติธรรม มอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบ” เชิดชูคนดี ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๒๘ ราย 

                  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                   สำหรับโครงการ “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการที่ดี ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่า ผู้ที่ทำความดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดี รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยมีความตื่นตัว เชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดี โดยดำเนินการค้นหาข้าราชการที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๖๕ ราย

                    ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐ ราย และรางวัลชมเชย จำนวน ๑๘ ราย โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ๑-๙ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคือบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญ คือ ๑. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สยบต่อการทุจริต และต่อต้านการทุจริต ๒. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอรัปชั่นหรือหาผลประโยชน์กับตำแหน่ง ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๔. เป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ๖. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.จะได้มีการนำประวัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอสู่ประชาชนในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก และร่วมชื่นชมกับการทำความดี และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐต่อไป

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ด้านการทุจริตยังถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ และยังพบว่าอยู่ในระดับวิกฤต ด้วยเหตุนี้จึงเกิดศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ เอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการมีความยึดมั่น ในคุณความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากหากได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั่นหมายถึง จะมีลาภยศและผลประโยชน์มากขึ้นไปตามลำดับ ดังนั้นเราในฐานะข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องยึดมั่นในการทำความดีและยืนหยัดให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

Read 697 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6