Print this page
รมว.ยุติธรรม มอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบ” เชิดชูคนดี ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๒๘ ราย 

                  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                   สำหรับโครงการ “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการที่ดี ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่า ผู้ที่ทำความดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดี รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยมีความตื่นตัว เชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดี โดยดำเนินการค้นหาข้าราชการที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๖๕ ราย

                    ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐ ราย และรางวัลชมเชย จำนวน ๑๘ ราย โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ๑-๙ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคือบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญ คือ ๑. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สยบต่อการทุจริต และต่อต้านการทุจริต ๒. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอรัปชั่นหรือหาผลประโยชน์กับตำแหน่ง ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๔. เป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ๖. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.จะได้มีการนำประวัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอสู่ประชาชนในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก และร่วมชื่นชมกับการทำความดี และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐต่อไป

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ด้านการทุจริตยังถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ และยังพบว่าอยู่ในระดับวิกฤต ด้วยเหตุนี้จึงเกิดศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ เอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการมีความยึดมั่น ในคุณความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากหากได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นั่นหมายถึง จะมีลาภยศและผลประโยชน์มากขึ้นไปตามลำดับ ดังนั้นเราในฐานะข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องยึดมั่นในการทำความดีและยืนหยัดให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

Read 704 times