กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ส่งเสริมทักษะบุคลากร มุ่งสู่กระทรวงต้นแบบด้านการพัฒนางานสิทธิมนุษยชน

         กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากร พร้อมมุ่งพัฒนางาน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ อันจะนำไปสู่การเป็นกระทรวงต้นแบบในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

        เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม” พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ
“ทิศทางและเป้าหมายการทำงานเพื่อมุ่งสู่กระทรวงต้นแบบการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” โดยมี
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องรับรอง
กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
        นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมใจจากทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนทุกคน
ในสังคม และเพื่อเป็นการต่อยอดงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมในฐานะกระทรวงนำร่องพร้อมที่จะ
เป็นต้นแบบให้แก่กระทรวงต่างๆ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างความ
ร่วมมือและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบทิศทางการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนตามภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่พบในสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของการบริหารงานยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
        นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ของโครงการความท้าทายเพื่อพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการบูรณาการร่วมกับแผนการบริหารงานของ
หน่วยงาน โดยมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันนโยบายและสร้างความเข้าใจใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสู่
แผนการบริหารงานอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
“การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด” ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
จำนวนรวมกว่า ๗๔๕ คน ซึ่งถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางานด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ตามหลักมาตรฐานสากล อันจะปรากฏสู่สายตาของนานาชาติต่อไป
        สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รวมจำนวนกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จากองค์กรและสถาบัน
การศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อสะท้อนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนวางแนวทาง
การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

***********************************

 

Read 530 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0