กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.ร่วมพิจารณายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒๐ ปี เพื่อเตรียมบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

            กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. วางกรอบการดำเนินงานเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์
และผลกระทบของปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒๐ ปี พร้อมรองรับ
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนในระยะยาว

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส.
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมีมติเห็นชอบในหลักการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางกรอบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคุมปัญหาและ
ลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ ๒๐ ปี รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและแผนทุกระยะ ๕ ปี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ บริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร ติดตามและประเมินผลของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แล้วยังได้ติดตาม
ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๗ ฉบับ
นำมาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดต่อไป

            ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องรายชื่ออนุกรรมการและคณะทำงานตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อไป

Read 897 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6