กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๕ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ย้ำจุดยืนประเทศไทย ให้ความสำคัญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรมและการต่อต้านการก่อการร้าย

          ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๕ (Twenty - fifth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) ในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตอบสนองต่อการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการอนุวัติตามอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง” โดยมีคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอุกฤษฎ์  มูสิกพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และร้อยตำรวจเอกทินวุฒิ  สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เข้าร่วมฯ

         ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญาในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีบทบาทสร้างสรรค์ ในการผลักดันร่างข้อมติในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญมาโดยตลอด อาทิ การต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการยกระดับวาระงานของ CCPCJ ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ เป็นต้น 

         โอกาสนี้ นายชาญเชาวน์ฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ โดยแสดงเจตนารมณ์และท่าทีของประเทศไทยในการให้การสนับสนุนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ต่อการดำเนินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเครื่องมือสำหรับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการปราบปรามการคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งแสดงจุดยืนในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ตลอดจนเผยแพร่บทบาทและความพยายามของประเทศไทยการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (UN Bangkok Rules) ไปใช้ปฏิบัติ

Read 845 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6