Print this page
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๕ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ย้ำจุดยืนประเทศไทย ให้ความสำคัญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรมและการต่อต้านการก่อการร้าย

          ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๕ (Twenty - fifth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) ในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตอบสนองต่อการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการอนุวัติตามอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง” โดยมีคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอุกฤษฎ์  มูสิกพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และร้อยตำรวจเอกทินวุฒิ  สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เข้าร่วมฯ

         ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญาในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีบทบาทสร้างสรรค์ ในการผลักดันร่างข้อมติในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญมาโดยตลอด อาทิ การต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการยกระดับวาระงานของ CCPCJ ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ เป็นต้น 

         โอกาสนี้ นายชาญเชาวน์ฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ โดยแสดงเจตนารมณ์และท่าทีของประเทศไทยในการให้การสนับสนุนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ต่อการดำเนินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเครื่องมือสำหรับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการปราบปรามการคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งแสดงจุดยืนในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ตลอดจนเผยแพร่บทบาทและความพยายามของประเทศไทยการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (UN Bangkok Rules) ไปใช้ปฏิบัติ

Read 852 times