กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.ระดมความเห็นจัดทำมาตรฐานงานอำนวยความยุติธรรม สู่งานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

         กระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนายุติธรรมชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน
งานการอำนวยความยุติธรรม และนิติการ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อจัดทำมาตรฐานกลาง
การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

         เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานงานการอำนวยความยุติธรรมและนิติการของ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศในด้าน
การอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การ
จัดทำภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมและนิติการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีมาตรฐานกลางและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานบริการประชาชน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมทีเค พาเลซ
แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
         รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ขึ้น
เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยเฉพาะระบบยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจึงต้องส่งเสริมให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของตน
สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือทางกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากประชาชนในชุมชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับต้น ทั้งนี้ เพื่อจัดการกับปัญหาเบื้องต้นให้ยุติลง
ในชุมชน อันจะทำให้การดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถอำนวยความยุติธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำ ขจัดปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
ผ่านการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ 
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในระบบออนไลน์ ถือเป็นแนวทางที่ดีและ
เหมาะสมต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันยังสามารถร่วมใช้
ข้อมูลดังกล่าว จนเกิดเป็นการเชื่อมโยงของข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมและจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ลดภาระของกระบวนการของงานในการผลิตข้อมูลซ้ำซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนของชุด
ข้อมูล
ที่ไม่ตรงกัน ทั้งนี้ ไม่อยากเห็นการทำงานที่มีหลายระบบ แต่อยากให้ทุกฝ่ายทำงานเหมือนเป็นระบบเดียวกัน
ช่วยเหลือเชื่อมโยงกัน มีส่วนร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประโยชน์
ต่อประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ต่อไป
         สำหรับโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีการอภิปราย
บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายประเด็น อาทิ ระบบงานสารสนเทศกับการเชื่อมโยงข้อมูลงานคดี
และการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม เป็นต้น เพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมาตรฐาน อันนำไปสู่การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการอำนวย
ความยุติธรรมและนิติการ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ด้านต่างๆ ประกอบด้วย คู่มือการให้คำปรึกษาและตอบ
ข้อหารือทางกฎหมาย คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการให้บริการการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท คู่มือการให้บริการ
ระบบสำนวนกองทุนยุติธรรม และคู่มือการให้บริการระบบธุรการคดีและสารสนเทศ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนิน
งานภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

**************************************************************************

 

Read 604 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0