กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
พระองค์ภาฯ เสด็จเป็นประธานงานแสดงความยินดีต่อสถาบัน TIJ โอกาสได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI

            สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ก้าวสู่บทบาทสำคัญบนเวทีโลก ผ่านการรับรองสถานภาพ
การเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

            เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะองค์ประธาน
คณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ทรงเป็นประธานในกิจกรรมที่สำนักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (UNODC) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่
สถาบัน TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

            สืบเนื่องจากสถาบัน TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI โดยได้มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจร่วมกัน ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสถาบัน TIJ
ถือเป็นสถาบันในเครือข่าย PNI ลำดับที่ ๑๘ และเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ในกรอบความร่วมมือแห่งสหประชาชาติในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม สนับสนุนทางวิชาการ รวมถึงจัดทำกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ
ในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

            พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมและพัฒนางานยุติธรรมทางอาญา จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการพิจารณา
กำหนดนโยบายร่วมระดับโลก รวมทั้งใช้สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติ ทั้งนี้ การที่ TIJ มีบทบาทใหม่นี้ ไม่ได้เป็นแค่โอกาส
สำหรับเฉลิมฉลอง แต่ยังหมายถึงความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่กำลังตามมา การมาถึงตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ที่เราจะสามารถคาดหวังสิ่งใหม่ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะสถาบันเครือข่าย PNI
ใหม่ล่าสุดลำดับที่ ๑๘ ของโลกและหนึ่งเดียวในภูมิภาค ที่จะต้องสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาขาอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในมิติระดับโลกได้

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จุดเริ่มต้นความสำเร็จของสถาบัน TIJ ถือว่าเป็นผลมาจากความพยายาม
ในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเวทีสหประชาชาติ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ที่ทรงชี้แนะและทรงร่วมผลักดันประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่
การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้นานาชาติแต่ละ
ประเทศได้นำไปปรับใช้ โดยอาศัยรูปแบบจากประเทศไทย นับว่าพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการนี้จะช่วยยกระดับ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
และได้น้อมนำ
พระดำริมากำหนดเป็นกรอบการทำงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป

            ทั้งนี้ การที่สถาบัน TIJ ได้รับสถานะเป็นสถาบันในเครือข่าย PNI ของสหประชาชาติ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญทั้งต่อสถาบัน
และต่อประเทศไทย ในการแสดงบทบาทเชิงรุกทางวิชาการในเวทีสหประชาชาติและสนับสนุนการทำงานนโยบายด้านความ
ยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ถึงแม้ว่าสถาบัน TIJ เพิ่งได้รับการก่อตั้งมาเพียง ๕ ปี แต่ที่ผ่านมาได้สร้างผลผลิตทางวิชาการ
ด้วยการประสานงานร่วมมือกับสหประชาชาติในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสถานะเป็นสถาบันเครือข่ายฯ
แล้วนั้น สถาบัน TIJ มีแผนงานที่จะต้องสานต่อมากมาย อาทิ การนำมาตรฐาน บรรทัดฐานของสหประชาชาติมาปรับใช้
การเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ การพัฒนางานวิชาการภายในภูมิภาคอาเซียน การเป็นศูนย์กลางพัฒนาด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาค
อาเซียน การศึกษาวิจัย การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านงานยุติธรรม ตลอดจนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด
ความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ที่สำคัญสถาบัน TIJ จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักงาน UNODC
เพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกต่างๆ อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสถาบัน TIJ ว่าจะสามารถดำเนินงานร่วมกับสหประชาชาติ
UNODC และเครือข่าย PNI อีก ๑๗ แห่ง ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกัน
ทางอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สร้างคุณค่าและยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยรวมถึงประชาคมโลก
ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป พลเอก ไพบูลย์ฯ กล่าว

Read 692 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0