กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.ขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ พร้อมเตรียมจัดทำรูปแบบการนำเสนอแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  

                     เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) (กปนร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงาน ป.ป.ท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                     จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่างๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค 1 – 4 คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map) ทั้งนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ มีการนำเสนอปัญหาและอุปสรรคด้านเทคนิคในหลายประเด็น อาทิ เส้นขอบเขตป่าและอุทยานไม่ตรงตามสภาพภูมิประเทศ ภูเขาบางลูก เกาะและอ่างเก็บน้ำบางแห่ง ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ อีกทั้งพบว่าระหว่างแนวเขตของป่าไม้กับแนวเขตของพื้นที่ สปก ยังมีช่องว่างอยู่ รวมถึงในบางจังหวัดยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการพิจารณาเส้น One Map ซึ่งยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กปนร. กำหนด นอกจากนี้แล้วที่ประชุมได้เห็นชอบรูปแบบการนำเสนอเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ที่เสร็จจากการพิจารณาของ กปนร. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในรายงานผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ One Map อาทิ ประมวลสรุปสิ่งที่คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งสรุปผลที่ได้จากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ อาทิ ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ ก่อนและหลังทำ One Map การสรุปแนวเขตที่ดินของรัฐที่จะต้องแก้ไขกฎหมายแยกเป็นรายจังหวัด รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นต้น ซึ่งรูปแบบเสนอเห็นควรจัดทำเป็นวีดิทัศน์นำเสนอ ประมาณ ๔-๕ นาที โดยเน้นใช้ภาพและข้อมูลบรรยายเป็นหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ด้านเทคนิค” ที่กำหนดจัดใน ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องตรวจทานข้อมูลและปรับปรุงข้อคลาดเคลื่อนที่มีอยู่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดต่อไป

Read 803 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0