Print this page
“ยุติธรรม” เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน โดย “กองทุนยุติธรรม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากกรณี “หญิงไก่”

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม กรณีถูกนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือ “หญิงไก่” แจ้งความในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

                                     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนางสาวประภาวรรณ ใจกล้า หรือน้องก้อย และครอบครัวพร้อมด้วยนางสาววณิชยา บุ้นสุนเฮง หรือน้องมีน และครอบครัว ในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณที่กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม เพื่อขอปล่อยชั่วคราวจากกรณีถูกนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือ “หญิงไก่” แจ้งความในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

                                     นายธวัชชัย ไทยเขียว กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ “กองทุนยุติธรรม” โดยได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ประกอบกับนโยบายสำคัญของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งหวังจะกระจายความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรม จึงได้เสนอพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน รวมถึงกำหนดให้สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้ ยังกระจายอำนาจการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจากส่วนกลางไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังจัดตั้ง “อนุกรรมการระดับจังหวัด” ซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัดได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่ส่วนกลางหรือรอรัฐมนตรีอนุมัติเหมือนที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้เพื่อจะนำความยุติธรรมไปสู่หมู่บ้านและประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้สมดังเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดไว้

                                     ซึ่งจากกรณีที่นางมณตา หยกรัตนกาญ หรือหญิงไก่ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้างในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนกรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีดังกล่าว จำนวน ๔ คดี ประกอบด้วย

                                     ๑) กรณีนางสาวประภาวรรณ ใจกล้า หรือน้องก้อย จำนวน ๓ คดี โดยยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนให้แก่นายชูเกียรติ ใจกล้า (บิดา) และนางประภาพร ทองเฟื้อง (มารดา) จำนวนเงินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ยื่นหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าว ณ สน.ประชาชื่น เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกรณีของนายชูเกียรติฯ และนางประภาพรฯ ขณะนี้ได้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือเงินประกันตัวกับทางกองทุนยุติธรรมในศาลชั้นต้นไว้แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นางสาวประภาวรรณฯ ได้ขอรับความช่วยเหลือเงินให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยได้เสนอรายงานความเห็น และได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอทราบวงเงินหลักประกันของศาลเยาวชนฯ ซึ่งอยู่ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมความช่วยเหลือคดีน้องก้อย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

                                     ๒) กรณีนางสาววณิชยา บุ้นสุนเฮง หรือน้องมีน ยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อขอปล่อยชั่วคราวในศาลชั้นต้นแก่นางสุกัลยา ศิริม่วง (มารดา) วงเงินประกัน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นิติกรและเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายประกันได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลอาญา ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์ของกองทุนยุติธรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นนางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ไปรอรับการปล่อยตัวนางสุกัลยาฯ ออกจากทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อให้ต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

                                     ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทั้ง ๔ คดี เป็นกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้น  โดยในส่วนของคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ยังไม่มีการยื่นคำขอฯ ทั้งนี้ นิติกร สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ให้คำแนะนำทั้ง ๒ ครอบครัว เกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

                                     สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒๒ อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๗๔๒ และทางเว็บไซต์ www.jfo.moj.go.th หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

************************

Read 788 times