กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. พัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่ประชาชน ที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  

                สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและรวดเร็ว อันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม โดยมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน โดยให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย รวมทั้งรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ตลอดจนติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการรับเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน รวมทั้งร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง              

                รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรม โดยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ประชาชนคลายทุกข์ ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความเดือดร้อน โดยในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับในการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน และจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในการหมั่นศึกษาหาความรู้ รวมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ศูนย์บริการร่วมเป็นจุดบริการประชาชนที่จะอำนวยความสะดวกและหยิบยื่นความยุติธรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

Read 529 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4