กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ โดยกรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

            กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
ในระดับชุมชน

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่อง "นโยบายและการดำเนินงาน
แบบบูรณาการของกรมคุมประพฤติ" พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน
โดยมีพันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
กรมคุมประพฤติ จำนวน ๑๘๒ คน เข้าร่วม ฯ ณ ห้องแวนด้าแกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส
แวนด้าแกรนด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานสำคัญในการนำ
มาตรการทางเลือกมาใช้แทนการจำคุก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและเป็นหน่วยงานที่สามารถอำนวย
ความยุติธรรมในระดับพื้นที่ โดยมีสำนักงานคุมประพฤติครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวและขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงบทบาทที่มีความสำคัญขึ้น และหนึ่งในภารกิจที่เข้ามาเพิ่มเติมคือ ยุติธรรมจังหวัด สืบเนื่องจากตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้กรมคุมประพฤติรับมอบภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมาดำเนินการ โดยให้
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการ
สื่อสารนโยบายของรัฐบาลด้านงานยุติธรรม นโยบายของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายของกระบวนการยุติธรรม ที่มาจาก
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติลงไปสู่ระดับจังหวัด และผลักดันให้ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอยู่ในแผน
ระดับจังหวัด อีกทั้งอำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน กรมคุมประพฤติจึงต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ด้วยการทำงานแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

            พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร
ของกรมคุมประพฤติทุกระดับได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการของกรมคุมประพฤติ และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
คุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมคุมประพฤติทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีการสัมมนาในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทาง
การดำเนินงานของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน ทิศทางงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กลไก
การทำงานในพื้นที่ การปรับโครงสร้างและการบูรณาการ
ด้านการแก้ไขฟื้นฟู อีกทั้งการมอบรางวัลผลงานสำนักงานคุมประพฤติ
และการนำเสนอผลงานสำนักงาน
คุมประพฤติดีเด่นในแต่ละประเภท

            โดยในส่วนของการประกาศรางวัลผลงานสำนักงานคุมประพฤตินั้น เพื่อสนับสนุนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
และส่งเสริมการสร้างผลงานตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกย่องหน่วยงานที่มีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบ
ให้หน่วยงานอื่นๆนำไปปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ การดำเนินการบ้านกึ่งวิถี การดำเนินการหน่วยกึ่งถาวร การบูรณาการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้มาตรการลงโทษทางสังคมและประสานการจับกุม ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

            รางวัลผลงานดีเด่นอันดับที่ ๑ คือ ผลงานเรื่อง “วิถีพุทธโมเดล พลังเพื่อการขับเคลื่อนคุมประพฤติชุมชน เพื่อคืนคนดี
สู่สังคม” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ ๒ คือ ผลงานเรื่อง “บ้านกึ่งวิถี (บ้านร่มเย็น)” ของสำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อันดับที่ ๓ คือ ผลงานเรื่อง “โครงการตำบลคนดี” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
และผลงานเรื่อง “การใช้มาตรการลงโทษทางสังคมและประสานจับกุม” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว

            รางวัลผลงานดี ๑. ผลงานเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการศิลปะการละคร” ของสำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ๒. ผลงานเรื่อง “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
๓. ผลงานเรื่อง “การดำเนินการบ้านกึ่งวิถี วัดป่าเทพวิมุต” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ๔. ผลงานเรื่อง “โครงการบ้าน
กึ่งวิถี บ้านพลังนำชีวิต” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ๕. ผลงานเรื่อง “การดำเนินการบ้านกึ่งวิถี จากวิถีพุทธ สู่บ้านกึ่งวิถี
วัดป่านาระยะบารมี คืนคนดีสู่สังคม” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ๖. ผลงานเรื่อง “ชุมชนร่วมสร้างนำทางคนดี
สู่สังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ๗. ผลงานเรื่อง “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ
งานคุมประพฤติ” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ๘. ผลงานเรื่อง “โครงการนำร่องทดลองการดำเนินงานตามหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง” ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๙. ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานด้วยการใช้มาตรการ
ลงโทษทางสังคมและประสานจับกุม” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

            รางวัลผลงานชมเชย ๑. ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานด้วยการใช้มาตรการลงโทษทางสังคมและประสาน
จับกุม” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ๒. ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการตามนโยบายข้อ ๗ การประสานจับกุม”
ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ๓. ผลงานเรื่อง “โครงการจิตอาสาพาปลอดภัย” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครศรีธรรมราช ๔. ผลงานเรื่อง “โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดโดยชุมชน บ้านน้อยร้อยรัก” ของสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด ๕. ผลงานเรื่อง “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ฝันให้ไกลไปให้ถึง” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

Read 806 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4