กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการปฏิรูปกิจการตำรวจ

         กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ
พิจารณาแนวทางในการปฏิรูปกิจการตำรวจ เพื่อพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน และการบริหารจัดการคดี
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ เพื่อพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปกิจการตำรวจ
ให้สามารถดำเนินงานสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ เพื่อพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน และการบริหารจัดการคดี
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานความร่วมมือและการทำงานในรูปแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบการสอบสวน การพัฒนา
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนาอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
หลักการในการกำหนดแนวทางการหารือเพื่อการปฏิรูปกิจการตำรวจใน ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑) จุดแบ่งขอบเขต
งานสอบสวนกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ ๒) การพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีความรู้เท่าทันกับ
ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ๓) การบริหารจัดการงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะต้องมอง
ในลักษณะของภาพรวมและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น ๔) ระบบค่าตอบแทน
๕) งบประมาณ ระบบการเงินการคลังเพื่อการสืบสวนสอบสวน ๖) การบริหารงานบุคคล ๗) ระบบประกัน
ความเป็นอิสระ และ ๘) กลไกระดับชาติในการควบคุมดูแล อันจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างใกล้ชิด สถานีตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
         ทั้งนี้ จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อกำหนดเป็นประเด็นหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ
ในครั้งต่อไป

****************************************************************************

Read 725 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4