กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. จัดเวทีมอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เชิญผู้แทนหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พร้อมสู่ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ 

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เป็นประธานการประชุมมอบ
นโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. 
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดน เครือข่ายวิชาการและภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
มีมติเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้
ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน
และชุมชนกว่า ๘๑,๙๐๕ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรมจึงได้เชิญผู้แทนหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ
มาร่วมพูดคุย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตลอดจน
ทิศทางการบริหารจัดการกับยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการทำงาน ส่วนด้านการบำบัดฟื้นฟูได้
กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรักษาผู้เสพซึ่งเปรียบเสมือนผู้ป่วย ทำให้พวกเขามีโอกาส
กลับคืนสู่งสังคมได้ พร้อมกันนี้ได้ยกระดับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้มีแผนการควบคุมพื้นที่ โดยยึดหมู่บ้าน
ชุมชน และเป้าหมายเป็นตัวตั้ง และใช้หลักการจัดสรรงบประมาณลงสู่อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถึงเป้าหมาย ได้แก่ 
หมู่บ้านและชุมชน สถานศึกษาทุกแห่ง สถานประกอบการ ศูนย์หรือกลไกของเยาวชนในพื้นที่ และเครือข่ายภาคประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคาดว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
        สำหรับการประชุมครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาล ยังได้ร่วมรับฟังการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนประชารัฐร่วมใจฯ ไปสู่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้

-  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อภิปรายในหัวข้อทิศทางการปรับนโยบายยาเสพติดของประเทศไทย 
การยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด การปรับมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมตัวยาเสพติด (กัญชง กัญชา กระท่อม 
เมทแอมเฟตามีน) และการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนกับการดำเนินงานสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

- นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อภิปรายในหัวข้อ โครงสร้าง กลไก
ระบบการอำนวยการตาม แผนประชารัฐฯ มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด มาตรการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการอำนวยการและสนับสนุน

- นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อภิปรายในหัวข้อการอำนวยการและบูรณาการระดับพื้นที่ตามแผน
ประชารัฐฯ บทบาทภารกิจของ ศอ.ปส.จังหวัด ศอ.ปส.กรุงเทพฯ ศป.ปส.อำเภอ และศป.ปส.เขต รวมถึงแนวทางการ
บูรณาการ ๓ มาตรการในหมู่บ้าน/ชุมชน

- พลตำรวจโท เรวัช กลิ่นเกษร ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อภิปรายในหัวข้อ ภารกิจการปราบปรามยาเสพติด
ตามแผนประชารัฐ และการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบำบัดรักษาในระดับพื้นที่

- นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการ 
ศอ.ปส.กระทรวงสาธารณสุข อภิปรายในหัวข้อ ภารกิจ การบำบัดรักษาตามแผนประชารัฐฯ การปรับปรุงการดำเนินงานบำบัดรักษา 
ตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ และการถ่ายโอนภารกิจการบำบัดรักษา

 ***********************************

 

Read 782 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0