กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายประชาชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมอบนโยบายด้าน  ยาเสพติดและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวน ๑๗ จังหวัด และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า       การดำเนินงานการบูรณาการงานกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติโดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นายอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ เอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรม The Empress Hotel & Convention center ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้านประกอบด้วย ๑) นโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ๒) นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม ๓) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕) นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และ ๖) นโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้จากการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าว ในระยะเวลา ๒ ปีเศษ พบว่าปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่งคง ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะทำให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกของประชาชน และภาครัฐ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ การอาศัยกลไกของภาคประชาชนในพื้นที่ที่รู้ปัญหาดีที่สุดเข้ามาช่วยเหลือ คือเครือข่ายประชาชนอันจะเป็นกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น และสร้างความเป็นธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน เรียกว่า “ยุติธรรมชุมชน” ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

               ทั้งนี้ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับอำเภอและจังหวัด โดยการกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ที่เครือข่ายประชาชนสามารถเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่

               ด้านการปราบปรามยาเสพติดซึ่งภาคประชาชนไม่มีภารกิจหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมโดยตรง แต่สามารถให้ความช่วยเหลือภาครัฐได้ โดยการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด สอดส่องดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งจุดตรวจ อาสาสมัครเวรยามในหมู่บ้าน/ชุมชน

               ด้านการบำบัดรักษา โดยการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน การชักชวนผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษา ร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและชุมชนให้การยอมรับ

               ด้านการป้องกันยาเสพติด โดยการป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัว การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยของยาเสพติดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน

               นอกจากนี้ เครือข่ายภาคประชาชนยังสามารถช่วยในด้านการประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด   ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาควบคู่ไปกับการประเมินผลการตรวจสอบของภาครัฐ เพื่อนำไปกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างถูกต้อง

 

Read 414 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0