กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. เผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก UPR

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย
ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พร้อมด้วยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ตลอดจนผู้แทน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ จำนวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องเมจิก ๓ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
        ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับกรมองค์การ
ระหว่างประเทศจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก UPR
รอบที่ ๒ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของประเทศรับทราบผลการดำเนินงานล่าสุด และเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคประชา
สังคมที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มีโอกาสหารือแนวทางดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากกลไก UPR รอบที่ ๒ ในประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มเปราะบาง สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง โดยกระทรวงยุติธรรมยินดีรับฟังและพร้อมนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลต่อไป
        ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก UPR
รอบที่ ๒ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและนักวิชาการ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาปรับปรุงประกอบการยกร่างรายงานให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
และส่งรายงานไปยังสหประชาชาติ ในการประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งประเทศไทยได้รับข้อเสนอจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวมทั้งสิ้น ๒๔๙ ข้อ
ทำการตอบรับทันที จำนวน ๑๘๑ ข้อ และนำกลับมาพิจารณาเพิ่มเติม จำนวน ๖๘ ข้อ โดยส่วนมากข้อเสนอแนะ
ที่ไทยตอบรับ คือ การพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข การคุ้มครองกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ เช่น เด็ก สตรี คนพิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และข้อเสนอแนะที่ไทยขอรับกลับมาพิจารณา คือ ข้อเสนอที่เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
การจำกัดเสรีภาพที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน การยกเลิกโทษประหารชีวิต การใช้ศาลทหาร และ
การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
         ภายหลังจากการนำเสนอรายงานในการประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๒๕ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวง
การต่างประเทศได้ร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการทบทวนรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก UPR รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะที่ไทยรับกลับมาพิจารณาเพิ่มเติม 
ซึ่งผลการพิจารณา
สรุปได้ว่าประเทศไทยจะรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
         ๑. พิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๙ (ILO Convention No. 189)
(เสนอแนะโดยฟิลิปปินส์) 
         ๒. จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาการทรมานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำ
ผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม (เสนอแนะโดยแคนาดา)
         ๓. ลดระดับการใช้โทษประหารชีวิตเพื่อที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อไป (เสนอแนะโดยฝรั่งเศส)
         ๔. ดำเนินการตามข้อ ๘๓-๘๕ ของมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ
“ข้อกำหนดแมนเดลลา” ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระที่สามารถเข้าถึงผู้ต้องขังทุกประเภท
ในเรือนจำทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม (เสนอแนะโดยสหราชอาณาจักร) 
         
๕. กลุ่มสิทธิของกลุ่มต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศในทุกรูปแบบเพิ่มเติมด้วยการ
ทบทวนข้อบทที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (เสนอแนะโดยคีร์กีซสถาน) 
         และ ๖. ยกเลิกข้อบทของกฎหมายที่ระบุว่าสามารถปรับลดอายุขั้นต่ำของการสมรสให้เป็น ๑๓ ปี กรณีที่เด็กถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และสามารถสมรสกับผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศได้ (เสนอแนะโดยติมอร์-เลสเต) 
         จากการรับข้อเสนอแนะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยรับข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น ๑๘๗ ข้อ และไม่รับข้อเสนอแนะ
๖๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะที่เพิ่มเติมขึ้น 
เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหลังจากนี้ คณะผู้แทนไทยโดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สหประชาชาติทราบในการ
ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓๓ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
พร้อมกันนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีแผนดำเนินการจัดประชุมในระดับภูมิภาค
เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ให้สาธารณชนรับทราบต่อไปในปี ๒๕๖๐

***********************************

Read 379 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0