กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” จัดมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

         กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จัดโครงการมหกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน สร้างสรรค์สังคมแห่งความปรองดอง

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม การเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ไปสู่ภาคประชาชน โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส
แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี
         เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ มีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและลดความขัดแย้งในพื้นที่และชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการยุติธรรม โดยการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อลดคดีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งสำนักงานฯ ใช้แนวทางการสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ เป็นกรอบแนวคิดต่อยอด
พัฒนาเป็นโมเดลการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่สามารถสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ ภายใต้หลักการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ และเป็นการเพิ่มบทบาทของชุมชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และสามารถปรับปรุงระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์เป็นเรื่องสำคัญ และใหญ่เกิดกว่ากำลังความสามารถของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสงบสุข สำหรับการจัดงานในครั้งนี้
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ภาคประชาชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและเยาวชน ให้สามารถแสดงออกด้านทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเวทีทางวิชาการในการ
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ อันเป็นการส่งเสริม พัฒนา
ให้เกิดความสงบสุขสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน
         ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “โครงการวิจัยกระบวนการสื่ออสาร
เพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย” การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และผลงานของสำนักงานฯ
ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรภาคีด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการมอบรางวัล
ให้แก่เยาวชนที่ส่งผลงานบทประพันธ์เพลงเข้าร่วมประกวดในโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ เป็นต้น

****************************************************************************************

Read 507 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0