กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี’๕๙

         กระทรวงยุติธรรม รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร.เพื่อมอบรางวัล
ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อผลักดันการปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม
การประชุมฯ และรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
         รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนา
ระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ มุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ก้าวสู่สากล ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังและตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานบริการประชาชนในอนาคตว่า
จะต้องมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และมีฐาน
ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยความ
คาดหวังดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและปฏิรูประบบ
งานราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยตามกฎหมายดังกล่าวนั้น หน่วยงาน
ราชการจะต้องมีการจัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับปรุง
การให้บริการประชาชน สำหรับหัวใจสำคัญของการให้บริการประชาชน คือ การอำนวยความสะดวก
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก ๓ ประการ ได้แก่ รวดเร็ว ง่าย และราคาถูก โดยอยู่บนหลักการ Smart
and modern หรือฉลาดและทันสมัย หมายความว่าใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลสัมฤทธิ์มาก ดังนั้น
ต่อจากนี้เป็นต้นไปหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามหลักมาตรฐานสากล
         สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ มุ่งหมายให้ส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการ และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการที่ผ่านมา รวมทั้ง มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่สมัคร
รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน ๕๓๕ ผลงาน และผ่านการพิจารณาให้ได้รางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น
๑๕๖ รางวัล โดยกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ดังนี้
         ๑) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๕๙
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม "ระดับดี" ได้แก่ สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม "ระดับชมเชย" ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
         และ ๒) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เป็นเลิศ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประเภท
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ “ระดับดี” ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี

********************************************************************

Read 596 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0