กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

            กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน

            เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมีผู้บริหารและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องวายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

            นายธวัชชัย ไทยเขียว กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและ
การพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ให้เกิดความรัก ความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน อันเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
            ๑) การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ หัวข้อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ บรรยายโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
หัวข้อการวางแผนและบริหารการเงินอย่างไรให้พอเพียง บรรยายโดยวิทยากรจากภาคเอกชน หัวข้อดำรงชีวิตอย่างไร
ห่างไกลโรค บรรยายโดยนายแพทย์ชำนาญ ภู่เอี่ยม หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
บรรยายโดยนายจตุพล ชมพูนิช หัวข้อภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

            ๒) กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

            โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน อันเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรมอย่างยาวนาน และมอบนโยบาย
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

Read 301 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0