กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. ร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยยาเสพติด

            กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในแนวทางการทำงานด้านยาเสพติดและงานยุติธรรมเชิงพื้นที่ ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบูรณาการพลังประชารัฐ ปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมสุขภาวะและธรรมาภิบาล รองรับแผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น ๔
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
            นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เน้นการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง ๘๑,๙๐๕
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยดำเนินงานเน้นมาตรการปราบ ป้อง และบำบัด โดยการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการทำงานด้านยาเสพติดและงานยุติธรรมเชิงพื้นที่ นำไปสู่การบูรณาการสู่สังคมสุขภาวะและ
ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เป็นภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
นโยบายด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นผลจากการประชุม UNGASS ๒๐๑๖ ที่ทั่วโลกเริ่มหันมาใช้นโยบายจัดการปัญหายาเสพติดใหม่ต้องคำนึง
ถึงมิติสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน และการพัฒนามากขึ้น
            ด้านการปรับทิศทางนโยบายยาเสพติดของประเทศไทย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้
ความสำคัญโดยเน้นการจัดการที่เหมาะสมด้วยการจำแนกผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดออกจากกัน ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพ
และสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดระบบการจัดการเพื่อรองรับนโยบายยาเสพติดอย่างชัดเจน ตลอดจนให้สื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องของ
นโยบายยาเสพติดกับประชาชนว่าไม่ได้ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่เป็นการจัดการอย่างเหมาะสม เน้นการป้องกันและบำบัด
ภายใต้คำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้เสพมีโอกาสเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ซึ่งนับเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาผู้ป่วยจากสารเสพติดสอดคล้องกับการส่งเสริมด้านสุขภาวะในระดับชุมชน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นเรื่องผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวังของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญต้องเร่ง
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใต้กระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตามโครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะที่ ๑ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๑๑ ส่วนราชการ ๒๓ โครงการ โดยแต่ละโครงการได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่ได้รับ
อย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านยาเสพติดได้วางกลไกการเชื่อมงานกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบ
ในระดับส่วนกลาง และมียุติธรรมจังหวัดเป็นผู้อำนวยการขับเคลื่อน
ในแต่ละจังหวัด ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้จะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายของ
หน่วยงานระดับอำเภอและพื้นที่
ที่เป็นรูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชุมชนมีรูปแบบที่เหมาะสมในการ
บูรณาการงานแก้ไขปัญหายาเสพติดยุติธรรมชุมชน และปัญหาสุขภาพ โดยทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเพื่อทำให้เกิดผลในทางปฎิบัติต่อไป

**************************************************

 

Read 252 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0