กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
คณะกรรมการ One Map เตรียมเสนอ ครม. บังคับใช้ผลการปรับปรุงแผนที่เป็นกฎหมาย

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินการ
ปรับปรุงแผนที่ฯ เตรียมพร้อมเสนอ ครม. รับรองบังคับใช้เป็นกฎหมาย

         เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และการจัดทำเอกสารเสนอผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘
อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ และแก้ไข
ทั้ง ๗๗ จังหวัดแล้ว โดยจะมีการจัดทำเอกสารเสนอผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ เพื่อรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีต้นสังกัด
รับทราบด้วย
         นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ๑) การรับรองผลการดำเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 (One Map) ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
และ ๒) การพัฒนาแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 (One Map) ให้เป็นแอพพลิเคชั่น
โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
และพัฒนาแนวทางและระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริการข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ต่อไป
         อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้
๑) วันที่ ๒๙ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๒) วันที่ ๑๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓) วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ
และ ๔) วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ติดตามผลการดำเนินงาน

**************************************************************************************

Read 953 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4