กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “1 ทศวรรษเหลียวหลังแลหน้าอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และเสียสละ โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

                   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ และได้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี โดยมุ่งให้คนในชุมชนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองควบคู่กับสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ตลอดจนมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทด้วยกลไกของชุมชนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชุมชนอย่างยั่งยืน แต่การดำเนินงานดังกล่าวอาจไม่สำเร็จหากขาดฟันเฟืองสำคัญอย่างอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค เครือข่าย และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คัดเลือกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับจังหวัด ดีเด่นระดับกรม และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่ง เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในครั้งนี้

                    ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการอำนวยความยุติธรรมไปยังประชาชนระดับฐานรากเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคงไม่อาจนำบริการหรือภารกิจต่างๆ ของกระทรวงฯ ไปยังประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกำลังคนและปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน (โดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ) มาให้ถึงความช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ซึ่งกลไกเช่นนี้เองที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ดี กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักดีว่า การปฏิบัติงานดังกล่าว ของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับจังหวัด อาสาสมัครกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและมงคลในชีวิตอย่างยิ่ง

                   ทั้งนี้ มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๑๙ ราย อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๓๔ ราย อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม จำนวน ๒๔ ราย 

Read 440 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0