Print this page
"บังคับคดี" โชว์ผลงานการผลักดันทรัพย์สินเกินแสนล้าน ทุบสถิติสูงสุดในรอบ ๖ ปี

         กรมบังคับคดี แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ชี้สามารถผลักดันทรัพย์สินรอการขาย
และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สูงที่สุดในรอบ ๖ ปี พร้อมตั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ๘ เป้าหมาย ดำเนินงานในปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ รองรับ Digital Economy และThailand ๔.๐

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมบังคับคดี โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมฯ ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
ชั้น ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า จากการดำเนินงานเชิงรุกของกรมบังคับคดี
และการตั้งใจดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งผลให้กรมบังคับคดีมีผล
การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
         ๑) การผลักดันทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี สามารถผลักดันทรัพย์สินได้จำนวน
๑๐๗,๗๒๗,๖๙๑,๗๓๔ บาท สูงที่สุดในรอบ ๖ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)
         ๒) การไกล่ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๑๖,๗๐๐ เรื่อง
สูงที่สุด ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา โดยสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศได้สำเร็จ จำนวน
๑๔,๑๘๘ เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ จำนวน ๔,๙๓๒,๕๙๐,๓๓๕.๔๖ บาท สูงที่สุดในรอบ ๖ ปี
         ๓) สามารถเร่งรัดสำนวนคดีค้างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ที่มีอยู่จำนวน ๑๓,๘๔๙ คดี ให้เสร็จสิ้น จำนวน
๒,๖๔๖ คดี
         ๔) สามารถผลักดันการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย จำนวน ๘ ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประกาศ
ใช้แล้ว อาทิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และพระราชบัญัติล้มละลาย (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
(การฟื้นฟูกิจการ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
         ๕) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและงานด้านต่างประเทศ ผ่านการแต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย และขั้นตอนการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลตามกรอบความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก และจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-border Insolvency) เมื่อวันที่
๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
         ๖) พัฒนาการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction Pilot
Project System) เป็นครั้งแรก ซึ่งได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยระบบดังกล่าวนัดแรกเมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงนัดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
         ๗) เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการ) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน ๒๖ รุ่น
         และ ๘.แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในชั้นบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.) ตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดี จำนวน ๒,๒๙๒ เรื่อง และให้สำนักงาน
บังคับคดีทั่วประเทศจัดไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย และสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างหนี้
         อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จะใช้ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาตร์ ได้แก่
๑) ยกระดับระบบการบังคับคดีให้เป็นสากลและอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ๒) ส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในประเทศ และบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับ
ต่างประเทศ ๓) พัฒนาบุคลากรกรมบังคับคดีให้มีความเป็นมืออาชีพ และ ๔) พัฒนาโครงสร้างและระบบ
การบริหารจัดการของกรมบังคับคดีให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังได้วางเป้าหมาย
ในการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่าเป้าหมายในการดำเนินการ ๘+ ดังนี้ ๑) การผลักดันทรัพย์สินออกจาก
ระบบการบังคับคดี ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี (Case Management) ๓) การเสริมสร้างและ
พัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ๔) การพัฒนากฎหมาย ๕) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานต่างๆ ๗) การพัฒนางานด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
และ ๘) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Digital
Economy และThailand ๔.๐ ของกรมบังคับคดีต่อไป

****************************************************************************

 

Read 491 times