กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.อุดร สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นายอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดอุดรธานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาระยะหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและประสานการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน โดยเห็นว่าทุกพื้นที่ต้องการความเป็นธรรม และยิ่งอยู่ห่างไกลบริเวณชายขอบก็ยิ่งต้องการความยุติธรรมมาก ฉะนั้นความยุติธรรมรอไม่ได้ กระทรวงยุติธรรมจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ทั้งนี้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าคนไทยทุกคนควรมีโอกาสในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ต้องได้รับเงินการประกันตัว มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมศาล และมีทนายความในการช่วยต่อสู้คดีเหมือนกัน เป็นต้น   

              อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ได้เสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงของประชาชนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่ชุมชนเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชน โดยทำงานในลักษณะการนำบริการเชิงรุกไปสู่ประชาชน และให้ภาคประชาชน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งนำเอาวัฒนธรรมของประเทศชาติที่อยู่กันอย่างมีความสุขในชุมชน มาใช้เชื่อมโยงกับการจัดการงานด้านงานยุติธรรม ซึ่งเห็นว่ารัฐไม่ควรปกครองด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นเองด้วย จึงจะทำให้ประชาชนในชุมชนนั้นเกิดความสามัคคีกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปได้  

              นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนนโยบาย 6 ด้านของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ๑) ด้านการอำนวยความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ๒) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม ๓) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และ ๖) ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่า ปัญหายาเสพติด ถือว่า เป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ในด้านการปราบปรามยาเสพติดประชาชนอาจจะไม่มีหน้าที่ปราบปรามจับกุมโดยตรง แต่ก็สามารถให้ความช่วยเหลือภาครัฐโดยการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด สอดส่องดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งจุดตรวจ อาสาสมัครเวรยามในหมู่บ้าน/ชุมชน และสำหรับในด้านการบำบัดรักษา ประชาชนอาจจะค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือการชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษา ร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยชุมชนให้การยอมรับ และในส่วนของด้านการป้องกันยาเสพติดอาจจะช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้แล้วเครือข่ายภาคประชาชนอาจจะช่วยประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาควบคู่ไปกับการประเมินผลการตรวจสอบของภาครัฐ เพื่อนำไปกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

 

Read 512 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0