Print this page
“ยุติธรรม” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กระทรวงยุติธรรม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระดับองค์กร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัด กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงยุติธรรม (CCO) เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ” โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

              นางกรรณิการ์  แสงทอง  กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานราชการได้นำระบบตัวชี้วัดมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างแพร่หลาย แต่พบว่า ในการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ขาดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวชี้วัดสำหรับภาระงานประจำ หรืออาจมีตัวชี้วัดเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถประเมินผลได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้การวัดและประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัด เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือบุคลากรในแต่ละระดับขาดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างบทบาทหน้าที่ของตนกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้  ดังนั้น การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลจึงเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังทุกระดับขององค์กร อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

              สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กร (Cascading) ไปสู่หน่วยงานระดับกอง/สำนัก และระดับบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการ  โดยมี ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารราชการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้สามารถยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง

*********************

Read 501 times